อบรมคอมพิวเตอร์

บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และรายหน่วยงาน

เช่าห้องอบรม-สัมมนา

ให้เช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์และสัมมนาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ซ่อมคอมพิวเตอร์

ตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์

ให้บริการทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและชุดโปรแกรม Microsoft Office
กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search