กฎ กติกา มารยาท

 วันเวลาปฏิบัติงาน 

calendar 01

·       จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

·       ลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันตามจริงในแฟ้มลงเวลา (เวลาเข้างาน, เวลาเลิกงาน)

·       ปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กำหนด 

·       จำนวนชั่วโมงฝึกงานขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกงานทั้งหมด (หากต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องฝึกชดเชยให้ครบ)

 

การพักเที่ยง 

clock 01

·       เวลาพักเที่ยง 12.00-13.00 น.

·       เวรเคาน์เตอร์ เวรเช้าพัก 11.30-12.30 น. เวรบ่ายพัก 12.30-13.30 น.

 

การแต่งกาย

picns 01

·       ชุดนักศึกษา

·       ชุด Shop/ชุดพละ สัปดาห์ละครั้ง (แนะนำให้ใส่วันศุกร์ /กิจกรรม 5ส)

·       แขวนป้ายชื่อตลอดการฝึกงาน

·       งดรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์

 

การลา

ใบลา 01

 

·       ลาป่วย(วันที่ลาให้โทรแจ้งพี่เลี้ยงทราบและยื่นใบลาที่พี่เลี้ยงในวันแรกที่กลับมาทำงาน)

·       ลากิจ (ส่งใบลาที่พี่เลี้ยงล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า วันทำการ)

 

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search