การปฏิบัติงาน

 

สัดส่วนงานที่ต้องทำ (โดยประมาณ)

featured icon

·       Project 50% (สำหรับ ป.ตรี)

·       Support 50% (Counter, Office, Lab)

 

ลักษณะงาน

ระบบจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส

·       Project -> ปฏิบัติงานตามที่พี่เลี้ยงมอบหมาย (ป.ตรี ต้องทำชิ้นงาน อย่างน้อย 1 ชิ้น)

·       Counter ->เวรให้บริการลูกค้า เตรียมความพร้อมของห้องอบรม/เช่า ก่อนให้บริการและปิดหลังเลิกใช้งาน

·       Office-> งานเอกสารต่างๆ

·       Lab->งานติดตั้งซอฟต์แวร์ ตรวจเช็ค/เตรียมความพร้อมเครื่องก่อนให้บริการ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

Assessing digital literacy

·       Project -> ห้อง 105 (จะนำเครื่องมาเอง หรือใช้เครื่องห้อง 105 ก็ได้)

·       Counter -> ที่นั่งบริเวณเคาน์เตอร์บริการ

·       Office, Lab-> โต๊ะว่างฝั่งวิทยากร/โต๊ะบริเวณมุมหนังสือ/ห้อง 105

 

ทรัพยากรที่มีให้ใช้/แหล่งความรู้ระหว่างฝึกงาน

library

·       บัตรประจำตัวนักศึกษาฝึกงาน

·       PSU Passport สำหรับใช้เครื่องคอมฯ และอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (สำหรับ นศ.สถาบันอื่น)

·       เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับฝึกงาน/เครื่องคอม ฯ ห้อง 105/106

·       มุมหนังสือในสำนักงานกลุ่มงานบริการวิชาการ

·       มุมหนังสือบริเวณโถงทางเดิน

 

การปฏิบัติงานประจำวัน

edit

·       รายงานตัวให้ผู้ดูแลในแต่ละส่วนงานทราบในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน

·       ปฏิบัติงานประจำพื้นที่นั้นๆ

·       หากมีการขอตัวไปทำงานอื่นๆ ชั่วคราว โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลทราบด้วย

 

การบันทึกปฏิบัติงาน

cc8ac70d285944d544584d0fde24aa17

·       บันทึกในสมุดบันทึกการฝึกงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

·       เขียนสรุปการฝึกงาน 1 บทความ (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) *สำหรับแสดงในหน้าผลงาน

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search