บริการอบรมคอมพิวเตอร์

 

บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ...

  • นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.

  • ลูกค้ารายหน่วยงาน

  • บุคคลทั่วไป

 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครอบรม http://training.cc.psu.ac.th

 

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search