บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการ ให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์

และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 5 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 140 คน

ให้บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน

มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search