บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

 

  • บริการตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  • บริการตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software

  • บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search