บริการสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

 

ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (PSU-CoP Test) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

ผู้ที่สอบผ่านตามมาตรฐานของศูนย์ฯ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search