บริการประมวลผลงานวิจัย

  

 

ให้บริการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search