บริการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ

 

 

ให้บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจกระดาษคำตอบได้ 40 แผ่นต่อนาที

สามารถรอรับผลการตรวจได้ทันที ส่วนผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมกำหนดรับผลได้ไม่เกิน 2 วันทำการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search