บริการเช่า Notebook


                  

 

  • ให้เช่า Notebook รายบุคคล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ให้เช่า Notebook รายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอก

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่

  • กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-7428-2116 ทุกวันทำการในเวลาราชการ

หลักฐานประกอบการเช่า

  • นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ใช้บัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (นักศึกษาต่างชาติ ใช้บัตรนักศึกษาและ หนังสือ Passport)

  • สำหรับหน่วยงาน ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search