ขั้นตอนการติดต่อฝึกงาน (กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 1. ศึกษาลักษณะงานของกลุ่มงานบริการวิชาการให้เข้าใจ ว่าตรงกับความต้องการที่จะฝึกงานหรือไม่ คลิกอ่านรายละเอียด 
  ***ชั่วโมงฝึกงานขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกงานทั้งหมด (หากต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องฝึกชดเชยให้ครบ)
 2. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระบุชื่อเรื่อง (subject) ให้ชัดเจนว่า "ติดต่อขอฝึกงาน" หรือ "ติดต่อขอฝึกสหกิจศึกษา" พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
  A) ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล์ สาขาวิชา คณะ ชั้นปี สถาบันการศึกษา วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการฝึกงาน เป็นอย่างน้อย
  B) ระบุ Application Program / ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ถนัดที่สุด 3 ลำดับ เรียงจากมากไปน้อย
 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ว่าสามารถรับเข้าฝึกงานได้หรือไม่ทางอีเมล (หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ ให้โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0-7428-2087)
 4. หากเจ้าหน้าที่ตอบรับการฝึกงานแล้ว ให้ดำเนินการ
  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานอย่างเป็นทางการมาที่ "ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110" *ระบุในเนื้อความของจดหมายว่า ติดต่อขอฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษาที่ "กลุ่มงานบริการวิชาการ"

         หลังจากได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานแล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งหนังสือตอบรับกลับไปยังสถานศึกษาเป็นลำดับต่อไป


 

แผนที่

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

Search