Copyright 2018 - 2018-Kitsada
 
 
อบรมคอมพิวเตอร์   
                            
บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรต่างๆสำหรับผู้ที่
สนใจ ดูรายละเอียดได้
 
 
 
 
เช่าห้องอบรม-สัมนา
 
ให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 140คน
 

 

  ซ่อมคอมพิวเตอร์


ตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ตรวจซ่อม และแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และSoftware 

 

 

ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์

 

ให้บริการทดสอบ
วัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office

  
ประมวลผลงานวิจัย
 
ให้บริการประมวลผลข้อมูลงานวิจัย แก่บุคลากร นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
 
  ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
 
ให้บริการตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบ
โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
(OMR Scanner)
 
 
       เช่า Notebook

ให้เช่า Notebookราย
บุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรและหน่วยงาน 

แนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์


       

วิสัยทัศน์
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ 
แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร์

เป้าประสงค์
1. พัฒนาจัดการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานสากล

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นสากลเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะเผยแพร่ในระดับประเทศ

3. การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ

4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน

f t g m

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070 
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.